Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

Szczepienia zalecane pacjentom w podeszłym wieku oraz przewlekle chorym

The vaccinations recommended to the elderly and patients with chronic diseases

 

PDF[6] Szczepienia zalecane pacjentom w podeszłym wieku oraz przewlekle chorym.pdf

Autor
MAŁGORZATA KOBUSZYŃSKAA-F

NZOZ „ Medan” w Oławie Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)


Streszczenie
Szczepienia ochronne stanowią jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania chorobom. Są jednym z podstawowych składowych profilaktyki chorób. Profilaktyka szczepionkowa w przypadku szczepień masowych jest korzystna dla całej populacji i zmniejsza koszty systemu opieki zdrowotnej. Pracownicy placówek opieki zdrowotnej odgrywają bardzo istotną rolę w edukacji z zakresu profilaktyki chorób. Warto podkreślić, że brak finansowania szczepień zalecanych jest głównym powodem niskiej wyszczepialności, ale nie bez znaczenia jest także brak dostatecznej wiedzy pacjentów na temat korzyści wynikających z prawidłowo prowadzonych szczepień. Osoby odpowiedzialne za realizację szczepień powinny w sposób umiejętny i rzetelny przekazać swoim pacjentom wyczerpujące informacje na temat ryzyka i korzyści, jakie niosą za sobą szczepienia lub ich brak. Każdej osobie w wieku podeszłym i chorej przewlekle należałoby udzielić informacji na temat zalecanej immunizacji. 
Słowa kluczowe: szczepienia, pacjenci w wieku podeszłym, pacjenci chorzy przewlekle


Summary
Prophylactic vaccinations are the easiest way of the protection against numerous diseases. They are one of the components of prophylaxis. Mass vaccinations are beneficial for the entire population as they contribute to the reduction of the health system expenses. The medical staff play an important role in educating patients about the range of possible vaccinations. It is very essential to note, however, that the lack of financing of recommended vaccinations is the reason for low the percentage of patients who received the vaccinations, but patients’ knowledge of the advantages of regular vaccinations is also of significant value. People responsible for giving vaccinations ought to inform the patients skillfully about the benefits and risks of them and their negligence. Each person at the older age and those suffering from chronic diseases should be informed about recommended vaccinations. 
Keywords: vaccinations, elderly patients, patients with chronic diseases