Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Wyszukaj na stronie

The analysis of the medical university students’ health condition and lifestyle

Ocena stanu zdrowia i stylu życia studentów Uniwersytetu Medycznego

 

PDF[1] The analysis of the medical university students’ health condition and lifestyle.pdf

Autor
OLGA KHURS B,C,D,E,F, IGOR NAUMOV A,C,D,E

Grodno State Medical University, Grodno, Belarus

A- przygotowanie projektu badania (study design),  B- zbieranie danych (data collection),  C- analiza statystyczna (statistical analysis), D- interpretacja danych (data interpretation),  E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),  F- opracowanie piśmiennictwa (literature search),  G- pozyskanie funduszy (funds collection)

 

Summary
Introduction: Significant psychophysiological burdens and unhealthy lifestyle constitute the risk factors leading to students’ health deterioration.
Purpose: The purpose of the research was the analysis of students’ health condition and lifestyle in medical university.
Material and methods: The objects of the research were 100 third year students of the Faculties of General Medicine and Pediatrics of Grodno State Medical University. For the study of students’ orientation on healthy lifestyle, a special scale-type questionnaire was developed and used.
Results: According to the respondents’ opinions it has been detected that the basic factors influencing the state of health are the lifestyle and the living conditions. The students activity is evaluated as very low as well as their rational nutrition. The majority of them smoke and drink alcohol.
Conclusions: The peculiarities of studying at a medical university accompanied by imbalanced nutrition might lead to the deterioration of health in the students which are doctors to be. The results ought to lead to the optimization of prophylaxis programs and entire alteration of the students’ lifestyles. 
Keywords: ifestyle, medical students, health


Streszczenie
Wstęp: Istotne psychofizjologiczne problemy i niezdrowy styl życia młodzieży są czynnikami ryzyka prowadzącymi do pogorszenia stanu zdrowia.
Cel: Ocena stanu zdrowia i stylu życia studentów Uniwersytetu Medycznego w Grodnie. 
Materiał i metody: Przebadano 100 studentów trzeciego roku wydziałów Medycyny Ogólnej i Pediatrii Uniwersytetu Medycz-nego w Grodnie. W tym celu został opracowany i wykorzystany specjalny kwestionariusz ankiety anonimowej.
Wyniki: Głównymi czynnikami, które wpływają na stan zdrowia studentów, są styl i warunki życia. Studenci wykazują niską aktywność ruchową oraz nieprzestrzeganie zasad racjonalnego odżywiania. Duża liczba studentów pali papierosy i spożywa napoje alkoholowe.
Wnioski: Psychofizjologiczne problemy procesu szkolenia w połączeniu z nieracjonalnym odżywianiem mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego – przyszłych lekarzy. Stąd temat ten powinien zająć czołowe miejsce w przyszłych programach profilaktycznych.
Słowa kluczowe: styl życia, studenci Uniwersytetu Medycznego, zdrowie